Zásady spracovania osobných údajov

Dobrý deň,
dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v podmienkach Slovenskej republiky zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zámerom týchto právnych predpisov je ochrana Vami poskytnutých osobných údajov. Na nasledujúcich riadkoch sa môžete informovať o rozsahu získavaných osobných údajov, ich použití a spektre práv, ktoré máte voči nám ako dotknutá osoba.

Kto sme?

HORVÁT servis, s. r. o.
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 47 644 273
zástupca: Ing. Miloš Horvát, konateľ

kontaktná osoba: Ing. Miloš Horvát, milos@horvat.sk

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
• Pred uzatvorením zmluvného vzťahu sú našim zákazníkom prípadne záujemcom o naše produkty kreované cenové ponuky na mieru. Nakoľko ide o vytvorenie konkrétnej cenovej ponuky pre konkrétne osoby na ich žiadosť pred uzatvorením zmluvy, sme oprávnení spracúvať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje, podpis a iné v závislosti od konkrétnej ponuky tovarov a služieb.

Nakoľko sa cenové ponuky na základe Vašich žiadostí často aktualizujú, po ich vystavení budú poskytnuté údaje uchovávané po dobu max. 5 rokov, alebo pokiaľ nepožiadate o ich výmaz.
• Prioritne spracúvame osobné údaje našich zákazníkov za účelom plnenia z uzatvorenej zmluvy. Rozsah údajov je stanovený konkrétnou zmluvou, pričom pôjde najmä o fakturačné údaje ako meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje, podpis a iné v závislosti od konkrétnej zmluvy.

Údaje za daným účelom spracúvame počas trvania uzatvorenej zmluvy, pričom sú uchovávané po dobu podľa osobitných predpisov.
• Pri uzatvorení zmluvy s právnickou osobou získavame osobné údaje jej štatutárnych orgánov, a to v rozsahu najmä meno, priezvisko, funkcia a podpis. Tieto údaje iným spôsobom nespracúvame, sú však uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu.
• Pokiaľ nás chcete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, budeme na základe Vášho súhlasu získavať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo, pokiaľ sa ho rozhodnete uviesť

Osobné údaje budú následne spracúvane a uchovávané na základe povahy Vašej požiadavky, najdlhšie však po dobu 5 rokov.
• Ak využijete ponuku a z našej webovej stránky stiahnete ponúkané produkty (napr. E-book), získame Váš e-mail a meno, pokiaľ sa ho rozhodnete uviesť. E-mailový kontakt využívame na zasielanie marketingovej ponuky, pričom Vás môžeme kontaktovať s ponukou našich či iných tovarov a služieb.

Osobné údaje za daným účelom spracúvame pokým sa svoj súhlas nerozhodnete odvolať, najdlhšie však po dobu 5 rokov.
• Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail získavame na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý ste poskytli na našich webových stránkach či prostredníctvom sociálnych sietí, a to za účelom zasielania marketingovej ponuky vlastných a podobných tovarov a služieb.
Osobné údaje za týmto účelom spracúvame pokým svoj súhlas neodvoláte, najdlhšie však po dobu 5 rokov odo dňa ich získania.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame prioritne my, nebudú preto poskytované do iných krajín mimo Európskej únie.

Na spracúvanie ekonomiky a účtovníctva však využívame aj niektoré služby subdodávateľa, spoločnosti EKA-Z, s. r. o., Vysokoškolákov 41/31, 010 08, IČO: 34338073,ktorá potrebuje na plnenie svojich úloh najmä fakturačné údaje našich zákazníkov.

V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte ako dotknuté osoby voči nám viacero práv.

O aké práva ale ide?

Odvolanie súhlasu
Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Právo na prístup
Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:
a) za akým účelom ich spracúvame,
b) o aké osobné údaje sa jedná,
c) či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
d) s predpokladanou dobou uchovávania osobných údajov,
e) či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.
Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť.

Právo na opravu osobných údajov
Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov pokiaľ zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov
Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:
a) pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
b) pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,
c) pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,
d) pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
e) pokiaľ je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
f) pokiaľ osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.
Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
b) na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili čo neprimerane sťažilo.
e) pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku, budete musieť tieto zásahy strpieť.
Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:
a) v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,
b) ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,
c) pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,
d) pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.
Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.
Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

Právo na prenosnosť údajov
Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.
Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

Právo namietať
Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ
a) vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci. Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.
b) spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.
c) Sa spracúvanie vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.